دوره Laravel

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی: این دوره به آموزش تخصصی پایه تا پیشرفته Laravel به عنوان رایج ترین فریمورک PHP می پردازد.
لاراول Laravel، یک چهارچوب (Framework) نرم افزاری بسیار محبوب است که منحصرا برای نرم افزارهای مدل MVC و تحت لایسنس MIT برای زبان برنامه نویسی PHP مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از Laravel باعث شده تا برنامه نویسی برای PHP ساده تر و تمرکز اصلی برنامه نویس روی فرایندهای کلی برنامه متمرکز شود که خود این موضوع باعث افزایش کیفیت، پایداری و سرعت در برنامه نویسی می باشد.

Laravel شامل مجموعه بزرگی از کتابخانه ها برای زبان PHP است و موجب می شود برنامه نویس به راحتی با فراخواندن ماژول آن را در اختیار داشته باشد و لزومی به نوشتن آن از ابتدا نیست. به دلیل داشتن مزایای زیادی از جمله یادگیری آسان، به روز رسانی، اجرا، نصب، به کارگیری راحت و امکان انجام تستهای متعدد و …، مورد انتخاب بسیاری از توسعه دهندگان و برنامه نویسان در سراسر دنیا قرار گرفته است.

Laravel از کامپوننتهای قدرتمند یک فریمورک مشهور دیگری به نام Symphony استفاده می کند و موجب می شود تا امکان ساخت وب سایت های کارا، زیبا را با سرعت بالایی امکان پذیر سازد. براساس بررسی منتشر شده در گوگل، Laravel بالاترین محبوبیت را در بین فریمورک های PHP به خود اختصاص داده (حدودا ۲۶ درصد) و سایر فریمورک ها از جمله Cake PHP, Symfony، CodeIgniter در رتبه های بعدی قرار دارند.

Overview of php
Environment Setup
•    Web Serve(apache)
•    Database(mysql)
•    PHP Parser
•    Apache Configuration
•    PHP.INI File Configuration
•    Installing IDE in windows
•    Installing IDE in linux
•    Installing LAMP in linux
•    Install LEMP in linux
•    Installing phpmyadmin in linux
Object oriented concepts in PHP
Advanced OOP
•    Namespaces
•    Inheritance
•    Interfaces & Abstract Classes
•    Access Modifier
•    Auto loading
•    This & self & final keyWord
•    Traits
•    Class Reflection
•    Inheritance Scope & Late Static Binding
•    Overloading & Magic Methods
SPL (Standard PHP Library)
•    Iterators
•    Interfaces
Practical example of oop
•    Using interface
•    Closure
•    Variadic
•    Error handling in php
•    Php custom Error Handeling
•    Display error and error level in php
•    Exepion handling in php
•    Useful method in exception handling
getTrace()
getLine()
getFile()
getCode()
get – Message
get-Trace As string

Laravel

Overview of laravel

•    mvc architecture

•    controller layer

•    view layer

•    model laye

•    temolate engine

GIT

•    Version control and its advantegae in projects

•    Code management methods

•    using git for the project

•    Commands(clone, add, commit, pull, push, log)

•    branch & merge  & rebase

•    Review branch model for team and single-player projects

•    Save codes on server and remote access

•    correct conflict in codes

•    github and gitlab

Laravel Installation

•    Install through Installer

•    Install using Composer

•    Check out how composer works

•    Understanding how dependency injection works

Structure of Laravel projects

•    Laravel Configuration

•    Database Configuration

•    Environmental Configuration

•    Naming the Application

•    Maintenance Mode

•    Create New Project

•    Directory structure

•    Laravel’s Important Files

•    Request and response

•    Check the life cycle of a request

Routing

•    Understanding the managing and directing requests

•    Understanding the routing structure and how they work

•    Define routing types and their relationship with the controller layer

•    Define the path for routing and send it to the controller layer

•    Send the variable to the view layer

•    Naming Routes

Controllers layer

•    Laravel Controllers

•    Laravel Middle ware Controllers

•    Restful Resource Controllers

•    Implicit Controllers

•    Communication Middle Ware to Rout A Controller

•    Learning to communicate between controller and model in Laravel

Model layer

•    Understanding the Layer of Communication with the Database

•    Understanding migration and how they work

•    Definition of models

•    Access to the model from the model layer

•    Learn Eloquent ORM Settings

•    Learn how to use Query builder to create a Query

•    Implementation relations in Eloquent ORM

•    mutators in PHP

•    one-to-one relationship

•    one-to-many relationship

•    many-to-many relationship

•    DB class

•    Scope

•    Constratints

•    Different ways to get data from the database using Eloquent

•    Delete and add data to the database using Eloquent

•    Create data and set them as Mass Assignment

•    Update data using Eloquent

•    Delete data using Eloquent

•    Delete data in the trash and create the ability to restore data using Eloquent

•    Has Many Through

•    Polymorphic

•    Inverse Polymorphic

•    Many to Many Polymorphic

Access Control Level

•    An Introduction to User Access Control

•    Gate

•    Allow user access to edit files by Gates

•    Register the port and its actions in the controller

•    Introducing policies or policies

•    Intelligent user access level with policies

•    Determine user access level based on their role (author, manager).

•    Securing Laravel’s paths using Policy actions in controllers

View layer in laravel

•    Set variable in Template Blade

•    Use conditional statement in Blade Template

•    Use loops in Blade Template

•    Jquery and javascript in Blade Template

•    Create view files

•    Send form data to controller

•    Form validation

•    validation rule

•    laravel expression

Middle Ware

•    Overview Middle Ware

•    Register middle ware

•    Variable management in middle ware

•    Terminable Middleware

Laravel Request

•    Access to Requests

•    Access the method in Request

•    PSR-7 Requests

•    retrieving parameters from Request

•    checking the parameters sent in the request

•    flash input

Session and cookie

•    Read and write Sessions

•    Delete session

Authentication

•    Working with laravel Authentication System

•    Configure Authentication

•    Get current user information from auth system

•    Implement the login and register system

Storage

•    Introducing the Storage folder

•    Upload files to the Storage folder

•    Call files from the Storage folder

•    Secure transfer of files to the Storage folder

•    How to remove files from the Storage folder

•    Protect the distribution files by the Storage folder

•    Set up the Storage folder drivers

Uploading Files

•    Introducing file upload forms

•    Creating a visitor to download and upload users’ files

•    Recover files

•    Insert files in the database

•    Display images using accessor

Caching

•    Caching system

•    Caching methods

Design pattern

•    Repository

•    Singleton

•    Strategy

•    Factory

•    Prototype

•    Adapter

Unit test

•    Introduction to the PHPUnit Testing Tool

•    Install php  unit

•    Launch an initial project to work with PHPUnit

•    Using PHPUnit on models

•    Introduction Assertions

•    Work with a variety of Assets and the relationship of orders with resources

•    Work with Dusk and test user operations

•    Install and create php unit in php storm

•    Define test class

Localization

•    Introducing Localization

•    Install Persian and English language on project

•    Display how to use language for each path

•    Show how to use lang and trans and trans_choice functions

•    Send parameter by language

•    Get site language using getLocale and isLocale

Queues

•    Introduction

•    Creating Jobs

•    Dispatching Jobs

•    Queueing Closures

•    Running The Queue Worker

•    Supervisor Configuration

•    Dealing With Failed Jobs

Webservice

•    Understanding the Web Service Concept and How It Works

•    Understanding the soap and restfull web services

•    overview Http methods for use on the rest webService